Rzetelny Cykl Szkoleniowy Wystartuj w naszym projekcie bezpłatnych szkoleń!
O projekcie

Projekt „Rzetelny Cykl Szkoleniowy” współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasada Równych Szans w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Zwalczanie wszelakich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na:

 • wiek
 • płeć
 • rasę
 • niepełnosprawność

Równość szans w PO KL pojmowane jest nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp do edukacji, informacji i zatrudnienia. Eliminacja barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, które utrudniają lub zniechęcają do brania udziału w życiu społeczeństwa.

Celem równości szans w POKL a przez to w projektach realizowanych w ramach tego paragramu jest umożliwienie wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem.

Zasada równości szans odnosi się do:

 • równości kobiet i mężczyzn
 • równości osób niepełnosprawnych
 • mieszkańców obszarów wiejskich
 • osób wykluczonych na rynku pracy

Równość szans w odniesieniu do osób niepełnosprawnych ma na celu:

 • zwiększeniu poziomu zatrudnienia
 • ułatwienie dostępu do edukacji podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych
 • rozwój usług wspierających i ułatwiających włączenie do rynku pracy (np. transportowych, opiekuńczych)
 • poszerzenie dostępu do doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji, konsultacji

Założenia równości szans w odniesieniu do kobiet i mężczyzn

 • Równość płci to przeciwieństwo nierówności płci, nie zaś nieuznawanie różnic między płciami.
 • Różnice między kobietami i mężczyznami nie mogą być powodem nierównego traktowania.
 • Działania adresowane są do kobiet i mężczyzn i odnoszą się do relacji między płciami.

Ramy Prawne
Traktat Amsterdamski

 • Art. 2 „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn i kobiet”
 • Art. 3 „We wszystkich działaniach Wspólnota zamierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.”
 • Art. 13 „Rada (…) może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd wiek lub orientację seksualną

Polityka równości płci

Projekty zmieniające relacje miedzy kobietami i mężczyznami np. promowanie godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym poprzez zwiększenie zaangażowania mężczyzn w wykonywanie obowiązków rodzinnych:

Strategiczne cele na rzecz równości Kobiet i Mężczyzn

 • równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn
 • godzenie życia prywatnego i zawodowego
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji
 • wykorzenienie wszelakich form przemocy ze względu na płeć
 • eliminowanie stereotypów związanych z płcią
 • propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwojowej

Bariery równości płci

 • Segregacja pozioma i pionowa – Segregacja pozioma to podział sektorów gospodarki i zawodów na „męskie i „kobiece” podział będący konsekwencją stereotypów płci. Segregacja pionowa: utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych
 • Dyskryminacja wielokrotna – dyskryminacja danej osoby wynikająca z więcej niż jednej cechy np. kobiety starsze dyskryminowane z powodu płci i wieku na rynku pracy, kobiety emigrantki, lesbijki, kobiety i mężczyźni niepełnosprawni mieszkający na terenach wiejskich.

Pojęcie dysryminacji

STEREOTYPY

strzalka

UPRZEDZENIA

strzalka

DYSKRYMINACJA

Stereotypy płci

Przyjęte przez jednostkę lub społeczeństwo przekonanie na temat tego, jakie są kobiety i jacy są mężczyźni wynikające z obserwacji przyjmowanych od innych poglądów i wzorców itp. Uproszczony opis „typowego mężczyzny” i typowej kobiety”, przyjęty przez ogół społeczeństwa, powstający podczas procesu socjalizacji.

Stereotypy płci

KobietyMężczyźni
wrażliweagresywni
czułeniezależni
delikatnetwardzi
troskliwepewni siebie
uległeaktywni
zarozumiałezaniedbani
opiekuńcze
poświęcające się

Dyskryminacja ze względu na płeć

Oznacza wszelakie zróżnicowanie, wyłącznie lub ograniczenie, którego skutkiem lub celem jest uszczuplenie lub uniemożliwienie jednej z płci korzystania na równi z drugą płcią z zasobów, praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych.

Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Konieczność zwiększania zatrudnienia kobiet i mężczyzn w tym w szczególności kobiet (szczególna sytuacja na rynku pracy)
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności wsparcie osób o niskich i zdeakteualizowanych kwalifikacjach w tym kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wypoczynkowych
 • Rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn jako odpowiedzi na wyzwania rynkowe (postawy przedsiębiorcze)
 • Godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez zwiększenie do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi

PROJEKT RZETELNY CYKL SZKOLENIOWY jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tym samym wpisuje się w zasadę równych szans w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekt Rzetelny Cykl Szkoleniowy oferuje osobą pozostającym bez zatrudnienia w wieku 15 – 24 lata zamieszkałym na terenie województwa pomorskiego następujące szkolenia:

 • Kurs operatora/ki koparko ładowarki
 • Kurs prawo jazdy kat.B
 • Kurs przyuczający do zawodu fryzjera/ki
 • Kurs pracownika/cy magazynowego z obsługą wózków jezdniowych i obsługą programu komputerowego Subiekt GT
 • Kurs tworzenia stron internetowych wraz z obsługą programów graficznych

Ze względu na to, że niektóre z oferowanych szkoleń stereotypowo mogą być uznane za szkolenia przeznaczone wyłącznie dla kobiet lub mężczyzn. Realizator Projektu „Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców” zachęca do udziału we wszystkich szkoleniach obie płcie.

REKRUTACJA:
Powiatowy Cech Rzemiosł MiSP w Wejherowie, ul Hallera 18
tel. (58) 672-25-11, fax. (58) 672-28-28
mail – biuro@cechwejherowo.pl